Make a blog

dibbleball8

2 years ago

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán
Cuoi nam 2014 Cong ty em co nhap khau hai TSCD sau:

1. Tren hop dong da ki 2014 la 68.000$ * 21.036 = 1.430.448.000
No TK 211/ Co TK 311: 1.430.448.000

Em da ghi tang TSCD dung bang gia tri ghi trong Hop dong va trich KH tu T1 - T4.

Ngay 10/04/2014 Cty thanh toan tam ung 30%: 20.400$ * 21.120 =430.848.000
No TK 331 / Co TK112: 430.848.000

Ngay 01/05/2015 thanh toan 70 %: 47.600*21.715 = 1.033.634.000
No TK 331: 47.600$ * 21.120 = 1.005.312.000
No TK 635: 47.600$ * (21.715-21.120)= 28.322.000
Co TK 112: 1.033.634.000

Thay cho em xin y kien la phan chenh lech tang 5.712.000 giua gia tri thanh toan va gia tri cua tai san tren hop dong , em co duoc cong vao nguyen gia TSCD khong a?

Qua thư em gửi, Ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC có ý kiến trao đổi với em như sau: * Trao đổi:

Em đang bị nhầm về nguyên tắc xác định tỷ giá đối với trường hợp ghi nhận công nợ ngoại tệ ở năm 2014 là trước ghi nhận công nợ theo tỷ giá nào thì khi thanh toán giảm theo tỷ giá đó còn lại là CLTG (nghĩa là TK 331 sẽ được ghi nhận theo tỷ giá tạm ứng lúc đầu là TG 21.120 và cuối năm nhận nợ theo tỷ giá 21.036.

Ví dụ cty em nhập khẩu MMTB về có giá trị là 68.000$ (tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu cuối 2014 là: 21.036 VND = 1 USD)

HT: Nợ TK 211/ Có TK 331: 1.430.448.000

Trước khi nhập MMTB về thì ngày 10/4/2014 cty em tạm ứng 30% giá trị hợp đồng là: 20.400$ (TG: 21.120 VND = 1 USD)

HT Nợ TK 331 / Có TK112: 430.848.000

Ở phần cuối năm 2014 khi xác định CLTG thì phải xử lý CLTG của khoản tạm ứng (21.120) với tỷ giá nhận nợ khi tăng TSCĐ (21.036) có CLTG tăng là: (21.120 - 21.036 = 84 x 20.400$ = 1.713.600 VND

HT: Nợ TK 331/ Có TK 515 1.713.600

Đến 01/5/2015 cty em thanh toán nốt 70% giá trị HĐ = 47.600 USD (TG: 21.715 VND = 1 USD).

HT Nợ TK 331: 47.600$ * 21.036 = 1.001.313.600
Nợ TK 635: 47.600$ * (21.715-21.036)= 32.320.400
Có TK 112: 1.033.634.000

Như vậy em đang bị sai mấy vấn đề sau:

- Cuối năm 2014 khi nhập hàng về thì phải xử lý tỷ giá ứng trước 30% với tỷ giá nhận nợ cuối năm trên tờ khai HQ từ đó phát sinh CLTG là: 1.713.600 như phân tích nêu trên.

- Cuối năm đánh giá lại công nợ phải trả theo tỷ giá giá giao dịch của NHTM mà cty mở TK giao dịch vào thời điểm 31/12/2014.

- Khi thanh toán nốt 70% còn lại thì phản ánh CLTG giữa tỷ giá nhận nợ cuối năm 2014 khi tăng TSCĐ nhập khẩu với tỷ giá thanh toán.

- Về nguyên giá TSCĐ ban đầu đã ghi tăng theo đúng tỷ giá khi nhận nợ rồi thì sau này có CLTG chỉ phản ánh trên TK 515/635 chứ ko được ghi tăng hay giảm NG TSCĐ nữa nhé.

2. Tuong tu tai san thu hai em cung hach toan nhu trinh tu tren nhung phan chenh lenh sau khi thanh toan lai giam so voi gia tri tren hop dong, em phai xu ly so lieu the nao a?
* Trao đổi:
- Trước tiên là em phải nắm vững những nguyên tắc về tỷ giá, xử lý CLTG của năm 2014 và 2015.

- Sau đó xử lý CLTG theo đúng nguyên tắc đó tại từng thời điểm thanh toán (nếu là nhận nợ trước) hay thời điểm nhận nợ (nếu là thanh toán ứng trước).

- Em nghiên cứu kỹ chính sách rồi áp dụng trong HTKT nhé để tránh bị nhầm và chênh lệch số liệu như em đã HT.

Ban Hỗ Trợ Học thực hành kế toán Thuế ACAC CENSTAF GROUP

2 years ago

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán
Cuoi nam 2014 Cong ty em co nhap khau hai TSCD sau:

1. Tren hop dong da ki 2014 la 68.000$ * 21.036 = 1.430.448.000
No TK 211/ Co TK 311: 1.430.448.000

Em da ghi tang TSCD dung bang gia tri ghi trong Hop dong va trich KH tu T1 - T4.

Ngay 10/04/2014 Cty thanh toan tam ung 30%: 20.400$ * 21.120 =430.848.000
No TK 331 / Co TK112: 430.848.000

Ngay 01/05/2015 thanh toan 70 %: 47.600*21.715 = 1.033.634.000
No TK 331: 47.600$ * 21.120 = 1.005.312.000
No TK 635: 47.600$ * (21.715-21.120)= 28.322.000
Co TK 112: 1.033.634.000

Thay cho em xin y kien la phan chenh lech tang 5.712.000 giua gia tri thanh toan va gia tri cua tai san tren hop dong , em co duoc cong vao nguyen gia TSCD khong a?

Qua thư em gửi, Ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC có ý kiến trao đổi với em như sau: * Trao đổi:

Em đang bị nhầm về nguyên tắc xác định tỷ giá đối với trường hợp ghi nhận công nợ ngoại tệ ở năm 2014 là trước ghi nhận công nợ theo tỷ giá nào thì khi thanh toán giảm theo tỷ giá đó còn lại là CLTG (nghĩa là TK 331 sẽ được ghi nhận theo tỷ giá tạm ứng lúc đầu là TG 21.120 và cuối năm nhận nợ theo tỷ giá 21.036.

Ví dụ cty em nhập khẩu MMTB về có giá trị là 68.000$ (tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu cuối 2014 là: 21.036 VND = 1 USD)

HT: Nợ TK 211/ Có TK 331: 1.430.448.000

Trước khi nhập MMTB về thì ngày 10/4/2014 cty em tạm ứng 30% giá trị hợp đồng là: 20.400$ (TG: 21.120 VND = 1 USD)

HT Nợ TK 331 / Có TK112: 430.848.000

Ở phần cuối năm 2014 khi xác định CLTG thì phải xử lý CLTG của khoản tạm ứng (21.120) với tỷ giá nhận nợ khi tăng TSCĐ (21.036) có CLTG tăng là: (21.120 - 21.036 = 84 x 20.400$ = 1.713.600 VND

HT: Nợ TK 331/ Có TK 515 1.713.600

Đến 01/5/2015 cty em thanh toán nốt 70% giá trị HĐ = 47.600 USD (TG: 21.715 VND = 1 USD).

HT Nợ TK 331: 47.600$ * 21.036 = 1.001.313.600
Nợ TK 635: 47.600$ * (21.715-21.036)= 32.320.400
Có TK 112: 1.033.634.000

Như vậy em đang bị sai mấy vấn đề sau:

- Cuối năm 2014 khi nhập hàng về thì phải xử lý tỷ giá ứng trước 30% với tỷ giá nhận nợ cuối năm trên tờ khai HQ từ đó phát sinh CLTG là: 1.713.600 như phân tích nêu trên.

- Cuối năm đánh giá lại công nợ phải trả theo tỷ giá giá giao dịch của NHTM mà cty mở TK giao dịch vào thời điểm 31/12/2014.

- Khi thanh toán nốt 70% còn lại thì phản ánh CLTG giữa tỷ giá nhận nợ cuối năm 2014 khi tăng TSCĐ nhập khẩu với tỷ giá thanh toán.

- Về nguyên giá TSCĐ ban đầu đã ghi tăng theo đúng tỷ giá khi nhận nợ rồi thì sau này có CLTG chỉ phản ánh trên TK 515/635 chứ ko được ghi tăng hay giảm NG TSCĐ nữa nhé.

2. Tuong tu tai san thu hai em cung hach toan nhu trinh tu tren nhung phan chenh lenh sau khi thanh toan lai giam so voi gia tri tren hop dong, em phai xu ly so lieu the nao a?
* Trao đổi:
- Trước tiên là em phải nắm vững những nguyên tắc về tỷ giá, xử lý CLTG của năm 2014 và 2015.

- Sau đó xử lý CLTG theo đúng nguyên tắc đó tại từng thời điểm thanh toán (nếu là nhận nợ trước) hay thời điểm nhận nợ (nếu là thanh toán ứng trước).

- Em nghiên cứu kỹ chính sách rồi áp dụng trong HTKT nhé để tránh bị nhầm và chênh lệch số liệu như em đã HT.

Ban Hỗ Trợ Học thực hành kế toán Thuế ACAC CENSTAF GROUP

2 years ago

Khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu của censtaf được tổ chức trên toàn quốc

Khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu của censtaf được tổ chức trên toàn quốc và những câu hỏi sau khóa đào tạo được học viên tham gia khóa đào tạo gửi về censtaf tư vấn. Câu hỏi về định nghĩa về HÀNG KHUYẾN MÃI, VÀ CHO -BIẾU -TẶNG
Theo TT26/2015-tt-btc
9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
Thầy cho phép em hỏi.
Định nghĩa "Hàng hóa, dịch vụ Khuyến mãi ở đây theo em được hiểu có phải : là hàng hóa do công ty sản xuất ra hay không ?
còn những hàng hóa không phải công ty sản xuất ra, mà mua về để khuyến mãi cho khách hàng có phải là hàng : CHO BIẾU TẶNG cho khách hàng không, em hiểu như vậy có đúng không.

Qua câu hỏi của e ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC * Trao đổi:

- HH/DV khuyến mại như em hỏi nêu trên thì bao gồm cả HH/DV do DN tự SX ra hay mua bên ngoài về dùng cho mục đích khuyến mại theo đúng qui định của PL thương mại (Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của CP và TTLT 07/2007/TTLT-BTC-BTM ngày 06/7/2007 của Liên BTC và BTM).

- Khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo PLTM nêu trên thì cty được lập hóa đơn tài chính theo Theo K9 Đ3 TT26/2015/TT-BTC SĐBS điểm 2.4 PL 4 TT 39/2014/TT-BTC và xác định thuế GTGT theo K5 Đ7 TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

- Trường hợp em hỏi là những hàng mà ko phải do cty SX ra (mua ở bên ngoài về) để khuyến mại cho khách hàng có phải là hàng cho, biếu, tặng không thì thầy tạm cắt nghĩa nhanh như sau:

+ HH/DV mua ở bên ngoài về mà cty thực hiện đầy đủ các chính sách KM, đăng ký với CQQLNN về thương mại theo đúng các qui định PLTM thì được coi là HH/DV khuyến mại. Trường hợp cty ko sử dụng từ "khuyến mại" mà sử dụng từ "cho, biếu, tặng" nhưng có đầy đủ các thủ tục về đăng ký nêu trên thì vẫn được coi là hàng khuyến mại nhé vì khuyến mại có nhiều hình thức biểu hiện như: Giảm giá, CKTM, xuất hàng mẫu, quảng cáo, tặng SP,HH,DV cho khách hàng,...

+ TH cty em mua HH bên ngoài về (ko thực hiện đầy đủ các thủ tục về khuyến mại theo PLTM) thì khi đó dù cty có sử dụng thuật ngữ là hàng khuyến mại thì cũng phải lập hóa đơn như hàng cho, biếu, tặng (ko thực hiện theo PLTM), nghĩa là DN phải lập hóa đơn, kê khai thuế như hàng bán bình thường.

Như vậy hàng cho biếu tặng có thể là hàng do Cty SX ra hay mua bên ngoài về, nó là hàng khuyến mại nhưng vẫn sử dụng từ cho, tặng KH khi cty có chính sách KM đăng ký với CQQLNN về thương mại theo đúng qui định PLTM và ngược lại thì cty sử dụng từ cho, biếu, tặng đều được vì cả 2 TH này đều phải lập hóa đơn TC đầu ra khi cho, tặng KH nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là TH cho, tặng KH ko bị tính thuế GTGT khi cty thực hiện đúng chính sách KM theo PLTM và ngược lại thì bị tính thuế GTGT như bán hàng thông thường.

Ban Hỗ Trợ Thuế Và thực hành kế toán ACAC CENSTAF GROUP

2 years ago

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế chuyên sâu của censtaf tổ chức trên toàn quốc. Câu hỏi của 1 học viên hỏi về hóa đơn. E là nhân viên kế toán của công ty Bảo hiểm BIDV. Thầy cho e hỏi về vấn đề hóa đơn ạ.
Hết thời gian thanh toán phí nhưng khách hàng chưa thanh toán, công ty hủy hợp đồng nhưng hóa đơn liên 2 giao khách hàng ko thu hồi được do khách hàng chưa trả. Cty ko thu được hóa đơn thì phải chịu phần thuế trên hóa đơn đó.
Vậy nếu là kế toán mình có biện pháp nào hạn chế việc công ty chịu lỗ khoản thuế đó hay không?

* Trao đổi: khóa đào tạo kế toán thực hành

- DN em là DN đặc thù (DN BH) nên thời điểm lập hoá đơn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với việc cung cấp DV BH là thời điểm phát sinh trách nhiệm của Công ty BH với bên mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm 2013 (nghĩa là ngày HĐBH có hiệu lực).
- Hết thời gian thanh toán phí mà khách hàng chưa thanh toán tiền cho bên em thì giả sử như sau (vì em nêu chưa rõ):
+ Nếu cty em đã cung cấp đầy đủ DV (nghĩa là đã hoàn thành DV) nhưng chưa thu được tiền thì việc lập hóa đơn, kê khai nộp thuế đầy đủ là đúng (cty chỉ đi đòi nợ KH thôi nên việc thu hồi lại hóa đơn là ko đúng).
+ Nếu cty em chưa cung cấp đầy đủ DV (nghĩa là mới chỉ ký HĐBH) nhưng theo luật KD BH và luật thuế cty đã lập hóa đơn TC nhưng chưa thu được tiền và hợp đồng không thực hiện được nữa thì 2 bên phải làm thủ tục hủy hợp đồng (ko thực hiện việc cung cấp DV do KH không đóng phí theo qui định trong HĐ đã ký) thì thu hồi hóa đơn lại và kê khai giảm DT, thuế GTGT đầu ra.
Vậy cty cần phải làm đẩy đủ thủ tục hủy hợp đồng và phải trao đổi với bên KH để nhận lại hóa đơn đã xuất không sau này vẫn bị tính DT, thuế GTGT đầu ra.

Ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC

2 years ago

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về việc hướng dẫn phân bổ 242 do censtaf tổ chức trên toàn quốc

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về việc hướng dẫn phân bổ 242 do censtaf tổ chức trên toàn quốc

Qua thư em gửi, CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

Thầy ơi cho em hỏi nếu thay thế một thiết bị trong một máy mà có giá trị trên 100tr thì có nhất thiết phải qua 242 không hay em xuất sang phí trực tiếp có được không ạ? em cảm ơn thầy

* Trao đổi: Trung tâm đào tạo kế toán

- Nếu là sửa chữa nhỏ và thường xuyên hàng năm phải thay thế 1 thiết bị trong một TSCĐ của cty em thì cty em được HT thẳng vào chi phí trong kỳ.

- Nếu là sửa chữa lớn TSCĐ thì:

+ TH sửa chữa lớn này làm tăng tuổi thọ TSCĐ hay tăng công suất của MMTB thì cty em phải HT tăng NG TSCĐ và trích khấu hao theo qui định về trích KH TSCĐ.

+ TH SCL này ko làm tăng tuổi thọ hay tăng công suất mà chỉ để TSCĐ hoạt động được 1 thời gian dài nữa thì cty em được HT vào TK 242 và phân bổ dần không quá 3 năm theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC nhé.

Ban Hỗ Trợ Thuế CENSTAF GROUP

2 years ago

[]]["O Dao Tao Ke Toan

Em là học viên đã theo học các Khóa đào tạo kế toán Censtaf Group tổ chức có thầy giảng dạy.

Công ty em có xảy ra tình huống sau và nhờ thầy tư vấn giúp:

Công ty em không tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát mà dự kiến chi bằng tiền mặt hỗ trợ cho người lao động số tiền là 3 triệu đồng/ người, nguồn chi hạch toán vào chi phí chứ không phải từ nguồn quỹ phúc lợi và bộ chứng từ chi bao gồm: Quyết định chi của GĐ, danh sách người lao động kí nhận tiền mặt hỗ trợ nghỉ mát.

Vậy bộ chứng từ như vậy có đủ đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính (....b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật...) là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?

Công ty em hiện nay có 2 ý kiến trái chiều về vấn đề này:

- Ý kiến 1: Bộ chứng từ hợp lệ để chi hỗ trợ nghỉ mát bằng tiền mặt này chỉ bao gồm : Quyết định về việc hỗ trợ nghỉ mát cho người lao động của Gíam đốc, danh sách người lao động kí nhận tiền mặt hỗ trợ nghỉ mát. Tổng khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân của Công ty và khoản thu này của người lao động là khoản thu nhập chiụ thuế TNCN.

- Ý kiến 2: Bắt buộc phải có hoá đơn thanh toán Kế toán về việc đi nghỉ mát ( hoá đơn ăn, nghỉ, thuê xe...) thì mới được nhận số tiền hỗ trợ là 3triệu đồng. Nếu hoá đơn thanh toán này vượt hơn 3 triệu thì Công ty cũng chỉ thanh toán tối đa là 3 triệu.

​Rất mong Thầy giải đáp thắc mắc này giúp công ty em để Công ty em có thể thực hiện được .

Em chân thành cảm ơn thầy rất nhiều!​ Mong tin của Thầy sớm.

* Trao đổi:
Chúng ta hiểu phúc lợi cho NLĐ chính là các khoản thù lao được trả để hỗ trợ cho cuộc sống NLĐ hiện tại và tương lai được tốt đẹp hơn như các khoản BH bắt buộc, các khoản hỗ trợ cho NLĐ như nghỉ mát, ốm đau, tai nạn, thiên tai, địch họa, các loại BH tai nạn, sức khỏe,...

* Thủ tục chứng từ chi:

- Chính sách phúc lợi của DN (nêu rõ các khoản phúc lợi của DN, đối tượng được hưởng, mức được hưởng, những khoản phúc lợi nào chi bằng tiền, bằng hiện vật),

- Các chứng từ chi phúc lợi: (QĐ của TGĐ/GĐ, HĐKT, hóa đơn tài chính nếu chi bằng hiện vật, PC/UNC, DS CBNV ký nhận bằng tiền hay chuyển khoản – TH chi bằng tiền),

- Các chứng từ khác có liên quan.

Vậy em lưu ý như sau:

- Phương án 1 em nêu cũng được nhưng bổ sung thêm 1 chứng từ (Chính sách phúc lợi cty 2015 nêu rõ những khoản phúc lợi NLĐ được hưởng trong đó có khoản đi nghỉ mát, đối tượng hưởng và mức hưởng 3trđ/1 người được chi bằng tiền) thì khoản phúc lợi này chi bằng tiền cũng được QT vào CP được trừ nhưng ko được để vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của năm 2015.

- Phương án 2 cũng đúng nếu trong Chính sách phúc lợi cty 2015 có nêu rõ chi nghỉ mát (cty đưa CBNV đi nghỉ mát với mức chi 3trđ/1 người) và phải có đầy đủ hóa đơn theo qui định thì khi đó QT phải có đủ hóa đơn tài chính mới được chấp nhận nhé.

- Việc chi nghỉ mát dù bằng tiền hay hiện vật (qui ra tiền) đều bị đưa vào TN chịu thuế TNCN theo qui định của PL thuế TNCN hiện hành nhé.

Ban Hỗ Trợ Đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC